rmutp.front_.slide2_

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กรมบัญชีกลาง
      - สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง

 

พัสดุ
      สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง
      - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา)
     - กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลว 11 ก.พ. 65  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
     - กค (กวจ) 0405.2/ว114 ลว 11 ก.พ. 65  แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
     - กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 63  การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรร์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

รถราชการ
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6)(2 ธ.ค. 2545)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5)(9 ต.ค. 2541)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 4)(1 พ.ย. 2538)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3)(23 ก.ย. 2535)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)(19 พ.ย. 2530)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 (7 ก.ค. 2523)
      - กค 0310/ว52 ลว 31 พ.ค. 64 การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ (กรมธนารักษ์)
      - กค 0409.6/ว349 ลว 8 ก.ย. 48 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ (กรมบัญชีกลาง) 
      - แนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีรถราชการ  (4 ก.ค. 2561)
      - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ (24 ก.พ. 2552)

 

 

เดินทางไปราชการ
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2560
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2548
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2541
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2534
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2529
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2528 
      - พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
      - กค 0408.4/ว165 ลว 22 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย