rmutp.front_.slide2_

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กรมบัญชีกลาง
      - สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง

 

พัสดุ
      สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง
      - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
      - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา)
      - กค (กวจ) 0405.3/ว397 ลว 11 ก.ค. 66  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 55 (1)
      - กค (กวจ) 0405.4/ว159 ลว 20 มี.ค. 66  แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
      - กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลว 11 ก.พ. 65  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
      - กค (กวจ) 0405.2/ว114 ลว 11 ก.พ. 65  แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคล
      - กค (กวจ) 0405.2/ว115 ลว 27 มี.ค. 63  การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรร์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือ รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

การฝึกอบรม
      - มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556 (14 ม.ค. 2556)
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 (17 ก.ย. 2555)
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 (22 ธ.ค. 2552)
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (22 ก.ย. 2549)
      - ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ ว 286 (18 ก.ย. 2546)
      - การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ว 46 (29 มี.ค. 2545)
ค่าสอน
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา (11 เม.ย. 2551)
      - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (12 ก.ย. 2565)
      - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เกณฑ์การคำนวณภาระงานสอนและอัตราค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2565 (14 ก.ย. 2565)
      - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง อัตราหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนจากเงินรายได้ พ.ศ. 2565 ยกเลิกฉบับนี้  ให้ใช้ ณ วันที่ 14 ก.ย. 2565 แทน

 

รถราชการ
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 6)(2 ธ.ค. 2545)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5)(9 ต.ค. 2541)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2538 (ฉบับที่ 4)(1 พ.ย. 2538)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 3)(23 ก.ย. 2535)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2)(19 พ.ย. 2530)
      - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 (7 ก.ค. 2523)
      - กค 0310/ว52 ลว 31 พ.ค. 64 การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ (กรมธนารักษ์)
      - กค 0409.6/ว349 ลว 8 ก.ย. 48 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประกันภัยรถราชการ (กรมบัญชีกลาง) 
      - แนวทางการปฏิบัติของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรณีรถราชการ  (4 ก.ค. 2561)
      - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถราชการ (24 ก.พ. 2552)

 

 

เดินทางไปราชการ
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2560
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2553
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2548
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2541
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2534
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2529
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2528 
      - พระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2527
      - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2565
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2554

      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
      - กค 0408.4/ว165 ลว 22 ธ.ค. 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
      - คู่มือค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง มิ.ย. 2560
กองทุน
      - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
      - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2558
      - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษา พ.ศ. 2558
      - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2557 
      - ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วยกองทุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2555
      - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโบยีราชมงคลพระนครเรือง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินกองทุนเพื่อการวิจัยเป็นเงินรางวัลสนับสนุนบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย หรือผลงานประดิษฐ์ หรือผลงานสร้างสรรค์ หรือผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์
การมอบอำนาจ
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 521/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 4 เมษายน 2566
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 520/2566 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 4 เมษายน 2566
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 683/2565 เรื่อง แก้ไขคำสั่งเรื่องมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 30 พ.ค. 2565
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 599/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 30 พ.ค. 2565
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 367/2565 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 29 มี.ค. 2565
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 369/2565 เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 29 มี.ค. 2565
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1489/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 17 ธ.ค. 2564
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 1433/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 3 ธ.ค. 2564
      - คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่ 220/2558 เรื่อง อำนาจการเก็บรักษาเงิน อำนาจการอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันและการอนุมัติการจ่ายเงินรายได้ 25 ก.พ. 2558
      - ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่องการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งบริหารในคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2 ก.ค. 2557