ดาวน์โหลดเอกสาร

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

– การป้องกันการทุจริตประจำปี (ITA)

1. แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 

ปี2560

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 8 ธันวาคม 2560

1. เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจง วันที่ 8 ธันวาคม 2560