ดาวน์โหลดเอกสาร

- การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2566

- การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2565

- แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การป้องกันการทุจริตประจำปี (ITA)

1. แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

 

 

ปี2560

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง วันที่ 8 ธันวาคม 2560

1. เอกสารประกอบ การประชุมชี้แจง วันที่ 8 ธันวาคม 2560