เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

  1. ข้อตรวจพบและผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการรับเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ.2551
  3. รายละเอียดการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่ต้องได้รับโทษตามความผิด ทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง และความรับผิดทางละเมิด
  4. หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 1305/ว 5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2544  เรื่อง  ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง และการตรวจรับพัสดุ
  5. ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือถึงธนาคารเพื่อตรวจสอบการค้ำประกัน
  6. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว 509 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558  เรื่อง  ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  (ฉบับที่ 21)  พ.ศ.2558 และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศมาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา
  7. หนังสือสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่ ศธ 1003/5073 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 เรื่อง  การใช้ใบเสร็จรับเงินข้ามปีงบประมาณ
  8. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 72 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2541  เรื่อง  การใช้สำเนาเอกสารเป็นหลักฐานแทนต้นฉบับที่สูญหาย
  9. แบบฟอร์มงานกิจกรรมนักศึกษา