การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ

คำชี้แจง  : 

  • ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน  ซึ่งปัจจัยเสี่ยงและเกณฑ์ความเสี่ยงที่กำหนดขึ้นนั้นต้องได้รับการยอมรับร่วมกันทั้งจากหน่วยรับตรวจและหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานตรวจสอบภายในจึงใคร่ขอให้หน่วยงานพิจารณาปัจจัยและเกณฑ์ความเสี่ยงที่ใช้ประเมิน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหรือปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  โดยขอจัดส่งให้สำนักงานตรวจสอบภายใน  ภายในวันที่ 14  สิงหาคม 2563