แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

คลิ๊กที่นี่เพื่อทำการตอบแบบสอบถาม  หรือ สามารถสแกน QR Code ดังนี้ 


ส่วนที่ 1
  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจด้านกรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 4  การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ

ส่วนที่ 5  ข้อเสนอแนะอื่นๆ