KM ประจำปี 2555

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ

หนังสือนำส่งให้ ผอ.ลงนาม แผนที่ ๒

แผนจัดการความรู้ปี ๒๕๕๕

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ตสน.

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕

ทะเบียนความรู้

เรื่องที่ 1

ปัจจัยเสี่ยงกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (1)

ปัจจัยเสี่ยงกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (2)

ปัจจัยเสี่ยงกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (3)

ปัจจัยเสี่ยงกับเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง (4)

เรื่องที่ 2

การจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ 3

การตรวจสอบบริหารเงินรายได้ (1)

การตรวจสอบบริหารเงินรายได้ (2)

การตรวจสอบบริหารเงินรายได้ (3)

การตรวจสอบบริหารเงินรายได้ (4)

การตรวจสอบบริหารเงินรายได้ (5)

เรื่องที่ 4

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกหักผลักส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2555

เรื่องที่ 5

การประชุมเปิดตรวจและการเตรียมความพร้อม

เรื่องที่ 6

จริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕๕

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

รายงานการประเมินผล เป้าหมาย และแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

สรุปรายงานการประเมินผลจัดการความรู้

สรุปรายงานการประเมินประสิทธิผลของแผน

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ตสน. ที่ ๑/๒๕๕๖

ทะเบียนความรู้รวม ตั้งแต่ปี ๕๓ – ๕๕