KM ประจำปี 2557

1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ

2.หนังสือนำส่งให้ผอ.ลงนาม แผนที่ 3

3.แผนจัดการความรู้ ปี 2557

4.แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ตสน.

5.รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1.57

6.ทะเบียนความรู้

7.เรื่องที่ 1 การเบิกค่ารักษาพยาบาล

8.เรื่องที่ 2 บทบาทการตรวจสอบภายในยุคใหม่

9.เรื่องที่ 3 ความเสี่ยงหรือโอกาสสำหรับผู้ตรวจสอบภายในกับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

10.รายงานการประเมินผล เป้าหมาย และแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

11.ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน

12.ผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 12 เดือน

13.สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

14.สรุปแบบสอบถามเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

15.สรุปรายงานการประเมินผลของแผน

16.ทำเนียบเครือข่าย , จำนวนองค์ความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

order zyban purchase zyban