KM ประจำปี 2556

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ มาตรการ

หนังสือนำส่งให้ ผอ.ลงนาม แผนที่ 3

แผนจัดการความรู้ปี 2556

แต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ตสน.

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556

ทะเบียนความรู้

เรื่องที่ 1

AEC (ASEN Economic Community : AEC) กับงานตรวจสอบภายใน

เรื่องที่ 2

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

เรื่องที่ 3

หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตและเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

รายงานการประเมินผล เป้าหมาย และแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

สรุปปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา

สรุปรายงานการประเมินผล การจัดการความรู้

สรุปรายงานการประเมินผลของแผน