การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

เลิก เพื่อ รักษ์

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์เทเวศร์