การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน  โดยมีอาจารย์จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์  เป็นวิทยากรในการอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องปริ๊นซ์บอลลูน1  โรงแรมปริ๊นซ์ มหานาค กรุงเทพฯ  แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้

  • ระยะที่ 1   วันที่ 9 มีนาคม 2561
  • ระยะที่ 2  วันที่ 9 เมษายน 2561
  • ระยะที่ 3  วันที่ 8 สิงหาคม 2561

เพื่อเป็นแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมการอบรม