ประชาสัมพันธ์

ปลูกต้นอินทนิลหรือต้นไม้แห่งคุณธรรม

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในร่วมกิจกรรมปลูกต้นอินทนิล หรือต้นไม้แห่งคุณธรรม จัดโดยชุมชนคนรักมทร.พระนคร ซึ่งเป็นการแสดงพลังวัฒนธรรมสุจริตของคนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตจึงนำข้อความที่ร่วมกันเขียนมอบให้ผู้บริหาร