การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

นางสาวทัศนีย์  กิจโอภาส ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน  และ  นางภัทราวรรณ  แก้วผดุง  ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ  ได้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ  กรุงเทพมหานคร  โดยมีวิทยากรคือ อาจารย์จิรพร  สุเมธีประสิทธิ์