การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

วัฒนธรรมในงานมงคล

นางสาวโสภิญญา  นครกัณฑ์  และ  นางสาวภาวิณี  จงรักษ์  นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  เข้าร่วม โครงการ  การจัดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม : จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ภายใต้ชื่องาน “วัฒนธรรมในงานมงคล” สาขาของชำร่วยจากใจ รังสรรค์ด้วยตัวเอง  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกรมหลวง ชั้น 6 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม