การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจง  เรื่อง  แนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจังจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ชั้น 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์