การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

นางสาวโสภิญญา  นครกัณฑ์  ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วม  โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร  วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร