การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินฯ ปี 2561

นางสาวทัศนีย์  กิจโอภาส  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน  และบุคลากรในหน่วยงาน  ได้เข้าร่วม โคงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  วันที่ 22-24 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา จ.สระบุรี