การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

ประชุมอนุกรรมการจัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย  เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการจัดทำแนวป้องกันการรับสินบน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน  2560  เวลา 9.30น.  ณ ห้องประชุมเทเวศร์  ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม