การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

สัมมนาโครงการประเมิน ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

สัมมนาโครงการประเมิน ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพตรวจสอบภายในภาครัฐของมหาวิทยาลัย
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา