การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน
ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์