แบบฟอร์มการรายงานผลฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1.แบบฟอร์มการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (รอบ 6 เดือน)  ดาวน์โหลดที่นี่

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  1.แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เรื่อง การรับสินบน  ดาวน์โหลดที่นี่ 

2.แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (รอบ 12 เดือน)   ดาวน์โหลดที่นี่