ขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบ

ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการต้องได้รับการตรวจการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี  จากบุคคลภายนอกส่วนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเป็นอิสระ  เพื่อให้ส่วนราชการมีการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดธรรมาธิบาล (Good Governance) ในการบริหารงานของส่วนราชการ  โดยเรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  กำหนดว่าจะต้องยอมรับในการกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงร่วมกันระหว่างหน่วยรับตรวจกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน  จึงขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาปัจจัยและเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง  เพื่อวางแผนการตรวจสอบ  ว่าหน่วยงานมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวอย่างไร  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับหน่วยงาน

ดาวน์โหลดที่นี่