การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน 2566

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย

              (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง

              (2) มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร :  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34
 • เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร :  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
 • มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย

               (1) โครงการ/กิจกรรม

               (2) งบประมาณ*

               (3) ช่วงเวลาดำเนินการ

 • เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566

      *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ

ดาวน์โหลดเอกสาร :  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 • แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
 • มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

             (1) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

             (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

 • สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือ รายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสาร :  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 • แสดงรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย

            (1) ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม

            (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

            (3) ปัญหา/อุปสรรค

            (4) ข้อเสนอแนะ

 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลดเอกสาร :  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)