การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการราชมงคลพระนคร สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

สำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย  ซึ่งมีพิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุล ตักาบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสและการแสดงศิลปวัฒนธรรม วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 7.00น. ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์