การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการประชาสัมพันธ์

สำนักงานตรวจสอบภายใน แสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

วันที่ 1 มีนาคม 2564 นางสาวศิริมา กองสำลี ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีม บุคลากร ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ อีกทั้งยังเป็นเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม ตลอดจนสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกและแสดงเจตจำนงยึดมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา ความไว้วางใจของผู้รับบริการ ณ บริเวณหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน