เอกสารประกอบ การอบรม

โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561  ณ  โรงแรม เบลล่า บี  จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานที่ดำเนินการ  สำนักงานตรวจสอบภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

เอกสารประกอบการบรรยาย

ช่วงเช้า  : 

ช่วงบ่าย  :

 

ประมวลภาพการดำเนินโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระเบียบ