แผนการตรวจสอบประจำปี

แผนการตรวจสอบ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว 123 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2010 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ ตามผลการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จะทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐที่ต้องเสนอแผนการตรวจสอบภายในเดือนกันยายนของทุกปีนั้น  สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563