แผนการตรวจสอบประจำปี

แผนการตรวจสอบ

ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0409.2/ว326 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ  ส่วนที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติบัติงาน 2010 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบ  ตามผลการประเมินความเสี่ยง  เพื่อจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของกิจกรรมที่จำทำการตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของส่วนราชการ  และให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ  สำนักงานตรวจสอบภายในจึงได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563