หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักงานตรวจสอบภายใน

     "มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติราชการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน การบัญชี พัสดุ ทรัพย์สินและการบริหารงานอื่นๆ ของทางราชการให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ เสนอแนะวิธี หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข การปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด และรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิการบดี  พร้อมทั้งสำเนารายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน"