วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสำนักงานตรวจสอบภายใน

วิสัยทัศน์

        มุ่งมั่นให้บริการการตรวจสอบและคำปรึกษาแนะนำ  เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มแก่มหาวิทยาลัย

พันธกิจ      

  1. วางแผนการตรวจสอบภายใน
  2. จัดการตรวจสอบภายในที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  3. ให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำ ที่จะช่วยป้องกันลดความเสี่ยง และปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น
  4. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจ
  5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  6. การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก