รายงานผลการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

รายงานประจำปี จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรายงานประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและกิจกรรมต่าง ๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562