รายงานผลการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์

รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรายงานประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม สรุปผลการตรวจสอบ และกิจกรรมต่าง ๆ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

e-book

วัตถุประสงค์

รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรายงานประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสอนแนะ และกิจกรรมต่าง ๆ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วัตถุประสงค์

รายงานผลการดำเนินงาน จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรายงานประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม สรุปผลการตรวจสอบและข้อเสอนแนะ และกิจกรรมต่าง ๆ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วัตถุประสงค์

รายงานประจำปี จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ในรายงานประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขและกิจกรรมต่าง ๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562