รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี ว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.  2564

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565