ผู้บริหาร

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน