บุคลากร

นางสาวศิริมา กองสำลี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
โทร 6095

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 8192

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 6468

นายสำเริง นิ่มอนงค์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 8177

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 6087

นางสาวหัสพร สาทรจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 8191