บุคลากร

นายอภิสิทธิ์ ตันอ่วม

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
โทร  ภายใน 6095

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร ภายใน 8192

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร ภายใน 6468

นายสำเริง นิ่มอนงค์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร ภายใน 8177

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร ภายใน 6087

นางสาวหัสพร สาทรจิตร

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร ภายใน 8191

นายอัสนี อากรนิธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร ภายใน 8151

นางสาวสุวรรณา โย้วเพ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
ช่วยราชการสำนักงานตรวจสอบภายใน
โทร ภายใน 8171