บุคลากร

นางสาวศิริมา กองสำลี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
โทร 063-2304652 ภายใน 6095

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 095-3309344 ภายใน 8192

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 081-5580989 ภายใน 6468

นายสำเริง นิ่มอนงค์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 082-4415516 ภายใน 8177

นางสาวปิยาณี จินาพันธ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
โทร 096-7201722 ภายใน 6087

นางสาวหัสพร สาทรจิตร

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร 085-4614644 ภายใน 8191

นายอัสนี อากรนิธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร 098-2594669 ภายใน 8151