ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อสำนักงานตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

อาคารสำนักงานอธิการบดี  เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม.10300

E-mail          :    audit-rmutp@hotmail.com

Face book    :     สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.พระนคร

โทรศัพท์       :     02-6653777 ต่อ 6095 , 6468 , 6087

                      02-6653766 

                      02-6653767 

                      02-6653768