คู่มือการปฏิบัติงาน

  • คู่มือการปฏิบัติงาน

    • คู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ

วัตถุประสงค์  :  คู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ  โดยได้สรุปการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน  ทำการรวบรวมระเบียบ ประกาศ  หนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง  และได้นำข้อตรวจพบในประเด็นรถราชการที่หน่วยรับตรวจอาจมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและปฏิบัติไม่ถูกต้อง  โดยนำผลมาจากการเข้าตรวจสอบประจำปีมาสรุปในแต่ละหัวข้อ  เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการบริหาร  การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งจะทำให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานการใช้รถราชการ