คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุพัฒน์ นาครัตน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

นายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม


ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ผู้ช่วยเลขานุการ