คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย

นางฉวีวรรณ  สุคันธรัต


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายสุพัฒน์ นาครัตน์


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

ดร.ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ


กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส


ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

นางสาวศิริมา กองสำลี


ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการ

นางสาวโสภิญญา นครกัณฑ์

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวนวพร วิโรจน์ศิรศักดิ์

ผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยเลขานุการ