ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ข้อควรระวังและพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในการปฏิบัติงาน

ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ได้เสนอแนะให้สำนักงานตรวจสอบภายในรวบรวมข้อตรวจพบของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ  เวียนแจ้งให้หน่วยรับตรวจทราบประกอบกับเกณฑ์ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐได้กำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีเผยแพร่ให้หน่วยรับตรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อแจ้งให้หน่วยงานพึงระวังและถือปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป