rmutp.front_.slide2_

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตรวจสอบภายใน

กรมบัญชีกลาง
      - สามารถ Download ระเบียบเพิ่มเติมได้ที่ ระบบสารสนเทศกฎหมายและระเบียบการคลัง ของกรมบัญชีกลาง

 

การตรวจสอบภายใน
     - พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
     - กค 0409.2/ว 55 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าวด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 (16 มี.ค. 2566) รวมถึงที่แก้ไขฉบับที่ 4
     - กค 0409.2/ว 107 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าวด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (16 ก.ค. 2564)
     - กค 0409.2/ว 614 การกำหนดประเภทของงานนตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง (23 ธ.ค. 2563)
     - กค 0409.2/ว 443 แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน :การประเมินภายในองค์กร กรมบัญชีกลาง (17 ก.ย. 2563)
     - กค 0409.2/ว 118 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (9 ต.ค. 2562)
     - กค 0409.2/ว 123 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (14 พ.ย. 2561)
     - กค 0409.3/ว 105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 (5 ต.ค. 2561)
     - กค 0409.4/ว 353 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ พ.ศ. 2559 กรมบัญชีกลาง (8 ก.ย. 2559)