กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ด้วยกรมบัญชีกลาง  กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีเอกสารอย่างเป็นทางการ  เรียกว่า "กฎบัตรการตรวจสอบภายใน" เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์  อำนาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  รวมทั้งตามเกณฑ์การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  กำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรฯ ทุกปี  และเผยแพร่ให้บุคลากรทุกระดับของส่วนราชการทราบทั่วกัน  ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563