มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

1.มาตรฐานในการตรวจสอบและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ปี พ.ศ.2545

 

2.มาตรฐานในการตรวจสอบและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

(ฉบับปรับปรุง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *