ประมวลภาพกิจกรรม

ประชุมอนุกรรมการจัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

 

ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม ๖

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หลักสูตร “การตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS   และ
หลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่”
ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม ๖

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
หลักสูตร “การตรวจสอบภายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปี ๒๕๕๖  ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซา 

โครงการประเมิน ระบบการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ
การพัฒนาประสิทธิภาพการประกันคุณภาพตรวจสอบภายในภาครัฐ
ของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมหัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และบริหารทรัพย์สิน
ระหว่างวันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

เข้าร่วมอบรม ณ โรงแรมทีเค. พาเลช กรุงเทพฯ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *