หน้าแรก สำนักงานตรวจสอบภายใน

  • 456
    แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

 

ประชาสัมพันธ์

ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

วัฒนธรรมในงานมงคล

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำวิจัยภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้บริหาร ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรด้านการเงินฯ ปี 2561

โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ด้านเทคโลยีสารสนเทศ (9มทร.)

ประชุมอนุกรรมการจัดทำแนวทางป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช