หน้าแรก สำนักงานตรวจสอบภายใน

  • audit financial company tax investigation process business accounting

หนังสือเวียน/ข่าวประชาสัมพันธ์

paper ที่ ศธ 0581.22/135 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 เรื่อง เอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2
paper ที่ ศธ 0581.22/376 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
paper ที่ ศธ 0581.22/316 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559  เรื่อง ขอปรับแก้ไขข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดหนี้ค้างชำระ
paper ที่ ศธ 0581.22/260 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559  เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการการให้บริการสังคม

ดูทั้งหมด