การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2561

บุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประจำปี 2561  วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม D-Hall มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร