การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน ด้านเทคโลยีสารสนเทศ (9มทร.)

 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน  และบุคลากรในหน่วยงาน  ได้เข้าร่วม  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (9มทร.) วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่