การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

วางพวงมาลาวันปิยมหาราช

     ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายใน  ร่วมถวายวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช  วันที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต