การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
ณ โรงแรมเฟิสท์ กรุงเทพฯ