แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน คลิ๊กที่นี่เพื่อทำการประเมิน  หรือ สามารถสแกน QR Code ดังนี้  

มีทั้งหมด 7 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
  • ส่วนที่ 2  การประเมินความพึงพอใจภาพรวมของสำนักงานตรวจสอบภายใน
  • ส่วนที่ 3  การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
  • ส่วนที่ 4  การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  • ส่วนที่ 5  การประเมินความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจต่อการรายงานผลการตรวจสอบ
  • ส่วนที่ 6  การประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
  • ส่วนที่ 7  ข้อเสนอแนะอื่นๆ

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม