การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ

สำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้จัดการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ ได้อย่างถูกต้อง และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะระหว่างกัน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00น. ณ ห้องฝึกอบรมของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4