เรื่อง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ

Posted Posted in ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

ดาวน์โหลดเอกสาร  :  เรื่อง กค(กวจ)0405.2/ว122  ลงวันที่ 9 […]