โครงการราชมงคลสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย

Posted Posted in การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

สำนักงานตรวจสอบภายใน  ได้เข้าร่วมโครงการราชมงคลพระนครสืบสาน ประเพณีสงกรานต์วิถีไทย  ซึ่งมีพิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุล ตักาบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำปานะ […]

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบการควบคุมภายใน

Posted Posted in การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง […]

เลิก เพื่อ รักษ์

Posted Posted in การเข้าร่วมกิจกรรม-โครงการ

บุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมกิจกรรม Roadshow เลิกเพื่อรักษ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและรณรงค์งดใช้โฟมและพลาสติก พร้อมสร้างสรรค์แนวคิดกับกิจกรรมถ่ายภาพที่แสดงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]